ONE WAY CAR RENTALS

Place Dezire Innova Tempo Travel
Delhi 7000 10000 15000
Chandigharh 3000 5400 6500
Dharmshala 2500 3800 5500
Mcloedganj 2500 3800 5500
Dalhousie 2500 3800 5500
Shimla 4800 6800 11000
Jammu 2500 3700 5500
Manali 7500 9000 10000
Srinagar 8000 10000 12000
Katra 3200 4500 6500
Ludhiana 2600 2300 4000
Jalandhar 1100 2000 2500
Patiala 3000 4500 6500
Bathinda 2400 3200 5000
Firozpur 2000 2000 3000
Bikaner 8000 11000 12000
Jaipur 10000 14000 20000